ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไชยราช ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [23 ก.ย. 2563]
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไชยราช ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [21 ก.ย. 2563]
**
**
**
**